برخی از پروژه های اجرا شده توسط شرکت مهندسی بهینه سازان ایساتیس (به سا) به شرح ذیل می باشد.